EN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Aksa Enerji, iş modelini ekonomik, sosyal ve çevresel yönleriyle bütünleşik bir vizyon doğrultusunda oluşturmaktadır. Şirket bu doğrultuda, mevcut iş süreçlerini sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirmekte ve tüm faaliyetlerinin odağına sürdürülebilirlik kavramını entegre etmeye özen göstermektedir.

Aksa Enerji, küresel büyüme hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürürken, bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsemiştir. Bu kapsamda Türkiye’deki faaliyetleriyle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmakta, Afrika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerdeki faaliyetleriyle de yerel halkın enerjiye erişimini sağlamaktadır. Böylece enerjiye acil ihtiyaç duyan bu ülkelerin kalkınmasına, yarattığı istihdam imkânıyla halkın sosyoekonomik gelişimine katkı sağlarken, bu faaliyetlerinin sonucunda ülkemiz için de önemli döviz girdisi yaratmaktadır.

Sorumlu ve sürdürülebilir gelişim ilkelerini sadece mevcut operasyonlarında uygulamakla yetinmeyen Şirket, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda etkin bir paydaş olma ve gelecek kuşaklara uzun vadeli değer yaratma hedefiyle etki alanı geniş çevresel ve toplumsal inisiyatifler geliştirmektedir.

Tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen gösteren Aksa Enerji, güçlü organizasyonel yapısı ve dinamik yönetişim modeli sayesinde sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlarda ürettiği katma değeri sürekli artırmaktadır. Oluşturulan sürdürülebilirlik hedefleri etkin bir iletişimle tüm Şirket kademelerine aktarılmaktadır. Aksa Enerji’nin bu hedeflere yönelik performansı, çok paydaşlı denetim uygulamalarıyla sürekli takip edilmektedir.

Aksa Enerji, küresel ölçekteki yatırımlarına paralel olarak küresel sürdürülebilirlik amaçlarını, değer yaratma anlayışına da entegre etmektedir. Yerel ve küresel ölçekte sürdürülebilirlik platformlarını yakından izleyen, tüm alanlarda sürdürülebilir gelişimi gönüllü olarak destekleyen Şirket, 2015 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır. Ayrıca, Şirket 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısıdır. Bu sözleşmenin 10 ilkesiyle uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri yönetmektedir.

Şirket ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yedisine katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilirliği, iş modelinin ve uzun vadeli stratejik yaklaşımının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek için çalışan Aksa Enerji, paydaşlarıyla olan iletişiminin sürekliliğine öncelik vermektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik performansını 2016’dan bu yana gönüllülük esasıyla, GRI Standartlarına uygun olarak hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

 

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilir iş süreçlerinin önemi hem ulusal hem de küresel ölçekte her geçen yıl artmaktadır. Aksa Enerji de bu güncel gelişmelerin ışığı ve motivasyonu ile mevcut riskleri değerlendirerek sürdürülebilirlik bilincini tüm faaliyetlerinde öncelikli bir yaklaşım olarak ele almaktadır. “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlar” ve “Toplumsal Sorumluluk” başlıkları altında ele aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımını, küresel bir güç olma yolunda avantaja çevirip bu alanda önemli adımlar atarak rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Aksa Enerji, tüm iş süreçlerinin daha sürdürülebilir uygulanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilmesi, bunların uygulanmasına yönelik adımların atılması, takip edilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi, bu strateji ve politikaların uygulatılması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya doğrudan bağlı olarak görev yapan bir Sürdürülebilirlik Komitesi’ne sahiptir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının koordinasyonu amacıyla 2015 yılında doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Komite, bu kapsamda ele alınan konuların daha bütüncül yaklaşımla yönetilmesine ve sürdürülebilirlik performansının raporlanmasına katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri yetki alanlarına giren önemli ve öncelikli sürdürülebilirlik konularının yönetilmesinde kilit rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik anlamında önemli ve öncelikli konulara yönelik risk ve fırsatlar ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte, alınacak aksiyonların çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin bütüncül olarak ele alınmasına özen gösterilmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin altında kurulan Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve Çalışma Kurulu ise bu görevlerin yerine getirilmesinde Sürdürülebilirlik Komitesi’ne yardımcı olmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO

Sürdürülebilirlik Komitesi

Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)

Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü

İnsan Kaynakları Direktörü

Tedarik Zinciri Direktörü

Risk Kontrol Direktörü

İç Denetim Direktörü

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü

Çevre ve Enerji Mevzuatları Yönetmeni

Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve Çalışma Kurulu

Çevre ve Enerji Sistemleri

Kalite ve Sosyal Sorumluluk Yönetimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları

Mali İşler / Bütçe ve Raporlama

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik

Kurumsal İletişim

Tedarik Zinciri

Risk ve Kontrol

İç Denetim