EN

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin temel esaslar Şirket Ana Sözleşmesinin 17. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem karının azami %50’sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veyahut dağıtılabilir net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir. 

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım planları, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınıp değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmak suretiyle Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.Bu unsurlar doğrultusunda hedeflenen dağıtılabilir kârın oranı, her yıl Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayıyla revize edilebilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payı hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulumuz tarafından veya Genel Kurulumuz tarafından açıkça yetkilendirildiği takdirde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecektir. Taksitle ödeme yapılacağı takdirde ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereklerine uyulur.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.