EN

Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası

1. Amaç
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 4.3.9 nolu maddesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan 5.5 nolu maddesi kapsamında kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası oluşturulmuştur.

2. Yetki ve Sorumluluk
Şirket’in Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası’nın uygulanması, izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak, Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

3. Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Esasları

3.1 Şirket’in Yönetim Kurulu’nda yer alacak kadın üye oranı hedefi en geç 2030 yılına kadar ulaşılmak üzere en az %25 olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

3.2 Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, Kadın Üye Politikası’nın gözetilerek Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması sürecinden sorumludur. Önerilen adaylar, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na iletilir. Nihai değerlendirmeyi Yönetim Kurulu gerçekleştirir ve ilgili karar Genel Kurul onayına sunulur.

4. Yürürlük
“Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası” Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarih ve 2024/604 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.