EN

Bilgilendirme Politikası

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ VE KAPSAM
Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin (“Aksa Enerji” veya “Ortaklık”) Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar ile ilgili tüm taraflar ve menfaat sahipleriyle eş zamanlı, adil, eksiksiz, açık, doğru, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir şekilde paylaşmak esasıyla oluşturulmuştur.

Kamunun bilgilendirilmesi sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim hedeflenmiştir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

II. YETKİ VE SORUMLULUK
Ortaklığımızın Bilgilendirme Politikası Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu’na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir. Bilgilendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nda onaylandıktan sonra şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.

III. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Aksa Enerji tarafından kullanılan bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları,

Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,

Reuters, Forex vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,

Kurumsal web sitesi (www.aksaenerji.com.tr),

Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi,

Telefon, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,

Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

IV. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Aksa Enerji’nin ara dönem ve yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) tarafından yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu’nun onayını takiben KAP üzerinden kamuya duyurulur. Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

V. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Aksa Enerji, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır. Faaliyet raporu Türkçe ve/veya İngilizce olarak ilgililere verilmek üzere matbu olarak ve/veya CD formatında bastırılabilir ve hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi’nden de temin edilebilir.

VI. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

a. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Tebliğ gereği yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Ortaklığın hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlemelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin şirket içi ilgili yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleriyle koordinasyonuyla hazırlanır ve KAP üzerinden kamuya duyurulur; yapılan açıklama en geç sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

b. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Aksa Enerji, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel bilgiye sahip Ortaklık çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul’da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Ortaklık nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Ortaklık tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Ortaklık, Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Ortaklık tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamlarına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler Ortaklık hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Ortaklık, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır.

c. Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Ortaklık arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri birimi Aksa Enerji’nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Aksa Enerji adına iletişimde bulunur. Ortaklık yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne analistlerden ve yatırımcılardan gelen toplantı talepleri değerlendirilerek koordine edilir. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal web sitesinde yer alabilir. Ortaklık tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir. Toplantılara davet edilecek basın mensupları arasında eşitlik ilkesine sadık kalınır. Yazılı ve görsel medyaya, haber ajanslarına ve Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

d. Web sitesi (www.aksaenerji.com.tr)

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.aksaenerji.com.tr internet adresindeki Aksa Enerji web sitesi etkin olarak kullanılır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirkülerleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Ortaklık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Ortaklığın web sitesinden ulaşılabilmektedir.

e. Analist Raporları

Çeşitli aracı kurum analistleri tarafından Aksa Enerji ile ilgili hazırlanan analist raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Ortaklık web sitesinde yayımlanmaz.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Ortaklık kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

f. Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Aksa Enerji, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler üst düzey yöneticilere ve Yatırımcı İlişkileri birimine yönlendirilmektedir.

Aksa Enerji ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Aksa Enerji kaynaklı olmayan haber, söylenti, ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Aksa Enerji hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Ortaklık tarafından açıklama yapılır.

g. İleriye Yönelik Bildirimler

Aksa Enerji, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler revize edilebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

h. Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Aksa Enerji asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “Sessiz Dönem” adı verilir. Aksa Enerji üçer aylık ara dönem sonuçlarını kamuya açıklamasından önceki iki hafta ve yıllık mali sonuçlarını açıklamadan önceki üç hafta, açıklamayı takip eden işgününe kadar Sessiz Dönem uygulaması yürütecektir.

Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Aksa Enerji tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Aksa Enerji tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Aksa Enerji paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten bir ay önce başlayıp, sonuçların KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

i. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Aksa Enerji, Tebliğ hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Tebliğ'de belirtilen tanımlar dikkate alınır.