EN

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

2020’de Şirketimizdeki tüm iş birimi sorumlularınca takip edilen Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Programı ile ilgili Etik Kurul’a veya üst yönetime herhangi bir uyumsuzluk olasılığı bildirilmemiştir. Aynı şekilde, çalışanlarımızdan ve Şirket adına hareket edenlerden de rüşvet ve yolsuzlukla ilgili herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Ek olarak dönem içerisinde rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili yasa ve düzenlemelere uyumsuzluktan dolayı şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava da bulunmamaktadır. Web sitemizde Etik İlkeler içerisinde de belirterek kamuoyu ile paylaştığımız etik@aksa.com.tr e-posta adresine işlerlik kazandırmak için tüm çalışanlara duyuru yapılmıştır. Ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında geçtiğimiz yıllarda eğitimler verilmiş olup 2021 yılı içerisinde sürdürülebilirlik, yolsuzlukla mücadele, etik ve insan hakları konusundaki eğitimlerin Kazancı Holding’in kurum içi eğitim platformu Aksa Akademi altında tekrar verilmesi hedeflenmektedir.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Rüşvet Ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası ve ekleri (bundan sonra Politika olarak anılacaktır) Aksa Enerji Üretim A.Ş. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ve paydaşlarını risklere karşı korumak, Şirketin kurumsal değerini ve itibarını yükseltmek amacıyla, Etik İlkeler Dokümanına ek olarak düzenlenerek, Şirketin rüşvet, yolsuzluk, iş kolaylaştırma ödemeleri, ilgili kanun ve düzenlemelere uyum, siyasi bağışlar, seyahat ve ağırlama harcamaları, hediye konularındaki ilke, uygulama, denetim ve raporlama ile ilgili esaslarına yer verilmiştir.

1.2. Politika Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve yine Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

1.3. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, Şirket adına hareket edenler (aracı, danışman, temsilci gibi), iş ortakları (taşeronlar, tedarikçiler, acentalar) Politika kapsamındadır, Politikaya ve ilgili kanun ve düzenlemelere uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

2. İLKE, TAAHHÜT VE İLGİLİ UYGULAMALAR

2.1. Yöneticiler, çalışanlar ve bu Politika kapsamındaki diğer kişi ve kuruluşların;

-rüşvet vermeleri ve almaları,

-Şirket işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için her türlü kolaylaştırma ödemeleri yapmaları,

- her şart altında ve herhangi bir şekilde siyasi bağışta bulunmaları,

-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haller dışında, seyahat ve ağırlama harcaması yapmaları, hediye vermeleri ve kabul etmeleri,

yasaktır.

Bu maddede belirtilen eylemler ve diğer benzeri eylemler bu Politika kapsamında Yolsuzluk olarak adlandırılmıştır.

2.2. Şirketin, yöneticileri, çalışanları, şirket adına hareket edenlerin Şirket adına ve Şirketle olan işlemlerinde Yolsuzluk eylemlerine karşı toleransı sıfırdır.

2.3. Şirket, çalışanlarınca rüşvet verilmemesi nedeniyle herhangi bir ceza verilmeyeceğini taahhüt eder.

2.4. Şirket yolsuzluk ile ilgili ihbarda bulunan personele misilleme yapmamayı taahhüt eder.

2.5. Rüşvet konusundaki ilkenin ihlal edilmesi, iş sözleşmelerinin feshine neden olabilecektir.

2.6. Herhangi bir kuruluşa yapılan bağışlar ve sponsorluklar Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve kurumsal web sayfasında açıklanır.

3. POLİTİKA’NIN İLETİŞİMİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROGRAMI

3.1. Politikanın bir örneği işe giriş sırasında veya iş ilişkisinin başlangıcında her personele ve şirket adına hareket edenlere verilerek okunduğuna dair ilgilinin beyanı alınır.

3.2. Politika Şirketin kontrolünün olmadığı ve sözleşme uyarınca şirkete mal ve hizmet temin eden gerçek ve tüzel kişilere (örneğin yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçilere) bildirilerek, iletişimi sağlanır.

3.3. Personel ve şirket adına hareket edenlerin eğitim programları Yolsuzluk İle mücadeleyi içerecek şekilde düzenlenir.

3.4. Şirket iş ve süreçlerindeki yolsuzluk risk alanları ve risk ağırlıklarının, yolsuzlukla etkin mücadeleye ilişkin yöntem ve araçların belirlendiği bir Yolsuzlukla Mücadele Programı (bundan sonra Program olarak anılacaktır) oluşturulur, Program Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

3.5. Yönetim Kurulu, Program’ın oluşturulması, Politika’nın ve Program’ın uygulamasının takibi için Yolsuzlukla Mücadele Başkanı ve Sorumlusunu görevlendirir.

4. POLİTİKA VE PROGRAM’A UYUM, İZLEME, DENETİM VE RAPORLAMA

4.1. Her iş birimi sorumlusu Politika ve Program’a uyumu sürekli takip eder, herhangi bir uyumsuzluk olasılığını üst yönetime bildirir.

4.2. Politika ve Programa uyum ihlallerinin ihbarı için, ihbar edenin kimliğinin anlaşılamayacağı sistem kurulur.

4.3. Rüşvetçileri belirleme ve rüşvetçiler için kara liste sistemi oluşturmak için gerekli çalışmalar yapılır.

4.4. Politika ve Program’a uyum, iç denetim faaliyeti kapsamında belirlenmiş riskli alanlar ve risk ağırlıkları dikkate alınarak, gerektiğinde fakat yılda en az bir kere olmak üzere denetlenir, bu denetim sırasında Politika ve Program’ın etkinliği de gözden geçirilir.

4.5. Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika ve Program’a uyumla ilgili raporlamayı gerçekleştirir. Bu raporlama Politika ve Program’ın gözden geçirilmesini de içerir.

5. POLİTİKA’YA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

5.1. Politika’yı ihlal edenler ve Program’a aykırı davrananlar gerekirse iş sözleşmelerinin feshine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olduğu halde gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

5.2. Etik Kurul, Politika ihlal edildiğinde, Program’a aykırı davranıldığına dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.

5.3. Etik Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında Etik Kurul tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler kurula verilir. Tüm çalışanlar Etik Kurul’a bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.

6. YÜRÜRLÜK

Politika, 29/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Burada bahsi geçmeyen tüm hususlarda, Şirket Üst Yönetimi’nin görüşü doğrultusunda hareket edilir.

7. KAMUYU BİLGİLENDİRME

Politika’nın kamuya ve tüm çalışanlara açıklanması zorunludur. İlkelerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.