EN

Pay Geri Alım Politikamız

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2023 tarihli kararı ile;

1) Şirket'imizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 30.000.000 adet (30.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4) Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine,

5) İşlemler için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

6) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.